1. Tổ chuyên môn lớp 1

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ đư­ợc phân công

Ghi chú

1

Tô Thị Quyên

Giáo viên Văn hóa

TP

2

Trần Thị Thu Hằng

Giáo viên Văn hóa

 

3

Nguyễn Thị Thời

Giáo viên Văn hóa

TT

4

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên Văn hóa

 

5

Trương Thị Hồng Đĩnh

Giáo viên Văn hóa

 

6

Ngô Thị Lan

Giáo viên Văn hóa

 

7

Trương Thị Tuyến

GV âm nhạc - TKHĐ

 

8

Hà Thị Lan

GV mĩ thuật

 

9

Nguyễn Thị Thu Thủy

GV TD