2. Tổ chuyên môn lớp 2- 3

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ đ­ược phân công

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thông

Giáo viên Văn hóa

 

2

Nguyễn Thị Liên

Giáo viên Văn hóa

 

3

Vũ Thị Quyên

Giáo viên Văn hóa

TP

4

Chu Thị Hà

Giáo viên Văn hóa

 

5

Đỗ Mạnh Lâm

Giáo viên Văn hóa

TT

6

Trần Thi Thu Hương

Giáo viên Văn hóa

 

7

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên Văn hóa

 

8

Đỗ Văn Điều

Giáo viên Văn hóa

 

9

Trịnh Thị Mai

Giáo viên Văn hóa

 

10

Hoàng Văn Mạnh

Giáo viên Văn hóa

 

11

Vũ Đức Kính

Giáo viên Văn hóa

 

12

Nguyễn Thị Thu Hoài

GV ngoại ngữ