Tổ văn phòng

Stt

Họ và tên

Nhiệm vụ đ­ược phân công

Ghi chú

1

Tô Thị Sơn Hà

Kế toán

 

2

Nguyễn Thị Thơm

Văn thư; thủ quỹ

TT

3

Đặng Thị Tuyến

YTHĐ

 

4

Nguyễn Thị Lương

Thư viện